PPSF/PPSU ( polyphenylsulfone 

دارای بیشترین مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی میباشد،یک ماده ایده آل در هوافضا ،خودرو ، پزشکی و....

دارای خصوصیات فیزیکی زیر میباشد: